Klassikale lessen

op 1,5 meter afstand!

25 jan 2021 09:00
Meppel
23 mrt 2021 09:00
Regio Den Bosch
Kosten €3095 excl. BTW
Inschrijven
Kenniscentrum WMO - De specialist in opleiding wmo consulent en opleiden binnen het Sociaal Domein
drs. Emile F.M. den Os
Emile den Os rondde in de jaren '90 de studie Antropologie en Sociologie Niet Westerse Volkeren af aan de Universiteit Leiden. Na jarenlang trainingen Communicatie te verzorgen als Kwaliteitsmanager Kaderpersoneel en Flight Safety bij de KLM, startte Emile in 2009 een opleidingscentrum voor schuldhulpverlening en budgetcoaching met zijn bedrijf ‘En Verder financiële zorgverlening’. Lees meer

Mensen die risico lopen op schulden of schulden hebben  kunnen een beroep doen op de gemeentelijke schuldhulpverlening. Gemeenten hebben de verplichting inwoners met schulden te helpen. Dit is vastgelegd in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Schuldhulpverlening bemiddelt in een traject waarin de schuldhulpverlener iemand met schulden (de schuldenaar) helpt om schulden af lossen en de financiële situatieweer weer onder controle te krijgen, en tegelijkertijd streeft schuldeisers afdoende voldoening te geven in de vorm van het terugbetalen van openstaande vorderingen.

Binnen de wettelijke kaders heeft de gemeente de ruimte de schuldhulpverlening zelf vorm te geven. Vrijwel altijd kijken gemeenten niet alleen naar de financiële problemen, maar ook naar problemen rond wonen, gezondheid, verslaving en de gezinssituatie. Een integrale aanpak dus. Daarbij is vooral aandacht voor gedrag en gedragsverandering. Want hoe beter begrepen wordt hoe mensen keuzes maken, hoe beter de schuldhulpverlening kan aansluiten daarop. Veel burgers met financiële problemen melden zich niet, of laat, bij de gemeente. Gemeenten doen daarom hun best om deze burgers in een vroeg stadium te bereiken om erger te voorkomen.

Schuldhulpverlening is onderdeel van het Sociaal Domein. De aandacht ervoor groeit en hiermee de vraag naar goed opgeleide schuldhulpverleners en budgetcoaches. Het kenniscentrum SHV biedt een praktijkgerichte opleiding, waarin alle aspecten van schuldhulpverlening aan bod komen. Als schuldhulpverlener ondersteunt u de cliënt in het oplossen van schulden, stelt budgetplannen op, vraagt tegemoetkomingsregelingen aan en onderhandelt én bemiddelt met schuldeisers. In de complexe materie van invorderingsprocessen en regelgeving bent u steun en toeverlaat, de boei voor vele mensen om zich aan vast te houden. Daarnaast leert u in soms lastige schuldhulptrajecten creatief oplossingen te bedenken. U leert in deze opleiding welke actie, wanneer u met welk doel moet ondernemen en houdt ieders belang nauwlettend in het oog. Als professioneel schuldhulpverlener maakt u het verschil voor uw klant en de schuldeisers.

Heeft u in uw dagelijkse werkzaamheden regelmatig te maken met cliënten in financiële problemen? Wilt u een carrièreswitch maken of zoekt u een nieuwe uitdaging? Of heeft u de wens mensen met financiële problemen te ondersteunen en weer perspectief te geven? Tijdens de opleiding Schuldhulpverlening wordt u wegwijs gemaakt in de facetten van de schuldhulpverlening. Een schuldhulpverlener werkt bij gemeentelijke diensten, kredietbanken, instellingen en bedrijven.

Tijdens de opleiding wordt u meegenomen in o.a.  de minnelijke en wettelijke schuldregelingen, het berekenen van het Vrij te laten Bedrag (VtlB) en Afloscapaciteit (AC), inkomenscomponenten en tegemoetkomingregelingen. U leert het opstellen van  een plan van aanpak en het ontwikkelen van budgetplannen. Tot slot leert u over preventie, vroeg signaleringsbeleid, invorderingsprocedures, beslaglegging en verhaalrecht. Naast het opdoen van alle kennis op het gebied van schuldhulpverlening krijgt u tijdens deze opleiding ook een hele uitgebreide communicatie- en coachingstraining.

Wat onderscheidt een door Kenniscentrum WMO opgeleide Schuldhulpverlener van een gewone Schuldhulpverlener?
U beschikt na het volgen van de opleiding over voldoende bagage om brede invulling te kunnen geven aan de uitvoering van schuldhulpverlening en budgetcoaching op een integrale wijze binnen het sociale domein van gemeenten. Verder bent u in staat zelfstandig als budgetcoach van start te gaan.

Deze opleiding is een post hbo-beroepsopleiding, maar staat open voor iedereen met een mbo-opleiding of hoger, die met toewijding en overgave bereid is een schuldenvrij perspectief te bieden aan mensen in financiële problemen, zonder hierbij de rechten van schuldeisers uit het oog te verliezen.

Deze opleiding is geschikt voor mensen die reeds werkzaam zijn in de financiële zorgverlening en hun aanwezige kennis willen verdiepen en/of actualiseren. Tevens is deze opleiding zeer geschikt voor mensen werkzaam in het Sociaal Domein of maatschappelijk werk, die tijdens hun werkzaamheden regelmatig te maken krijgen met cliënten in financiële problemen. Deze opleiding is echter ook geschikt wanneer u zich wilt laten omscholen tot Schuldhulpverlener.

Module 1: Kaders en achtergronden schuldhulpverlening

 • Introductie en kennismaking
 • Opbouw cursus en examenstandaarden
 • Schuldhulpverlening en de maatschappij: Begripsvorming, statistieken, achtergronden en oorzaken van schuldenproblematiek; plaats SHV binnen het sociaal domein
 • Stand van zaken/actualiteiten: inzicht waar belangrijke informatiebronnen te vinden zijn
 • Primaire processchema Schuldhulpverlening 2017; Msnp en Wsnp
 • Wet- en regelgeving Schuldhulpverlening (algemeen)
 • Huiswerkopdracht

Module 2: De wet gemeentelijke schuldhulpverlening

 • Evaluatie; inventarisatie knelpunten
 • Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening, Awb en de omgekeerde Verordening Wgs; basisbeginselen, implicaties en achtergronden
 • Preventie, vroeg signalering en nazorg
 • Praktijk Preventie Vroeg signalering; verkrijgen van  inzicht in het juiste interventiemoment
 • Avg en Wgs; hoe gegevens binnen de Wgs beschermd kunnen worden
 • Wgs: de NEN 8048 normen van de modules aanmelding crisisinterventie en intake
 • Praktijkopdracht
 • Uitleg examenopdracht

Module 3: Communicatie deel 1: Motivational Interviewing en Mobility Mentoring

 • Evaluatie; inventarisatie knelpunten
 • Zelfreflectie en SWOT
 • Gedrag en schulden; Inzichten in de relatie tussen gedrag en schulden aan de hand van ervaringsdeskundigen
 • De theorie: effectieve communicatietechnieken, MI & MM
 • Intrinsieke motivatie, storytelling
 • Ambivaleren
 • Specifiek complimenteren
 • Uitleg en oefenen met het praktijkassessment

Module 4: VtlB en Afloscapaciteit

 • Evaluatie; inventarisatie knelpunten
 • Achtergronden, wettelijke verankering VtlB en de VtlB calculator
 • Formules in de SHV: De relatie tussen VtlB, Afloscapaciteit, Inkomen en Schuldenposities
 • Formules beslagvrije voet
 • Rekenopdrachten beslagvrije voet
 • Complexiteiten VtlB: Wel/geen inkomen; Vtlb in relatie tot de Huwelijksverbintenis
 • Nominale correcties en hun opbouw
 • Wat zijn nominale correcties en hoe zijn deze opgebouwd
 • Rekenen met nominale correcties
 • Keuzebepaling schuldentraject o.b.v. de berekening van het VtlB

Module 5: VtlB en AC (vervolg dag 2) en doorverwijzen

 • Evaluatie en bespreking huiswerkopdrachten; inventarisatie knelpunten
 • Tussentoets over de stof tot nu toe
 • Keuzebepaling schuldentraject o.b.v. de berekening van het VtlB (vervolg)
 • Pondspondsgewijs verdelen met preferentie en concurrentie
 • Huwelijksverbintenisrecht en schulden
 • Inzicht hoe in het AMW cliënten met andere problematiek effectief door te verwijzen
 • De Sociale kaart; welke organisaties hulp bieden als er sprake is van schulden
 • Gemeentelijke verordening en sociale kaart

Module 6: Inkomen: Het sociale zekerheidsstelsel en financiële tegemoetkomingsscan

 • Evaluatie; inventarisatie knelpunten
 • Wettekstentraining
 • Looncomponenten
 • Basisuitkeringen
 • Aanvullende uitkeringen
 • Het toeslagensysteem
 • Gemeentelijk armoede/minimabeleid
 • Gemeentelijke verordening en sociale kaart

Module 7: Het Sociaal Domein

 • Evaluatie; inventarisatie knelpunten
 • De Wet maatschappelijke ondersteuning: Regelgeving, Keukentafelgesprek, Indicatiestelling, Maatwerkvoorzieningen, Rapportage, Ziektebeelden
 • De Jeugdwet: Wet en regelgeving, Voorzieningen, Toegang
 • Werk en inkomen; Wet en regelgeving, Voorzieningen, Toegang

Module 8: Stabilisatie instrumenten

 • Evaluatie; inventarisatie knelpunten
 • Wettekstentraining
 • Uitgaven en consuminderen
 • De module duurzame Financiële Dienstverlening
 • Beschermingsbewind; Regelgeving, begripsvorming, Rechtbank, taak-en procesuitvoering
 • Budgetbeheer; budgetplan, vaste lasten, vermijdbare lasten, hulpmiddelen, 3e geldrekening
 • Coachingstechnieken
 • Administratie en het opstellen van maand- en jaarbegrotingen

Module 9: Invordering- en beslagprocedures

 • Evaluatie; inventarisatie knelpunten
 • Overeenkomsten
 • Incassotrajecten en Factoring
 • Rechtsvordering: Gerechtsdeurwaarders, beslagwetgeving, Gdw trajecten
 • Beslagvormen: Bank/Boedel/Loonbeslag/akte van cessies
 • Overheidsincasso
 • Fraudewet en handhaving

Module 10: Beslagprocedures (vervolg)  en uitvoeringsregelingen

 • Evaluatie; inventarisatie knelpunten
 • Voorrang en voorrechten; preferentierechten vanuit de wet
 • Betalingsregelingen
 • Schuldsaneringen
 • Schulden en ondernemerschap (ZZP-ers/ex-ondernemers)
 • De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

Module 11: Signaleren kindermishandeling en huiselijk geweld (KMHG)

 • Inleiding en cijfers
 • Het leren signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Meldcode KMHG
 • Meldcode KMHG: stappenplan en consequenties

Module 12: Communicatie Deel 2

 • Evaluatie; inventarisatie knelpunten
 • Kennistest over het geleerde
 • De module Budgetcoaching / Slecht nieuws gespreksvoering
 • Onderhandelen met schuldeisers
 • Conflicthantering
 • Oefenen met het praktijkassessment
 • Proefexamens

Module 13: Examen

 • Vragenuurtje n.a.v. lesstof
 • Examen Kenniscentrum WMO
 • Evaluatie cursus

Kiwa examen (optioneel)

Studiebelasting
De studiebelasting voor deze opleiding is 13 lesdagen. Elke week vindt er één lesdag plaats van 9.00 tot 16.00 uur. Daarnaast is het raadzaam om zelfstudie-uren in te plannen om de opleiding met een goed gevolg af te sluiten. Ter voorbereiding van de opleidingsdagen adviseren wij een voorbereidingstijd van 3 uur. Voor een goede voltooiing van het huiswerk adviseren wij u hier 6 uur per week aan te spenderen. Dit betekent dat u voor deze opleiding rekening moet houden met gemiddeld 100 uur aan thuisstudie-uren.

Online leeromgeving
Voor de opleiding Schuldhulpverlening 2.0 krijgt u toegang tot een unieke online leeromgeving via onze website. In de leeromgeving vindt u actuele achtergrondartikelen en hand-outs van de lesdagen. U krijgt tot één jaar na het afronden van de opleiding toegang tot de online leeromgeving. Omdat het Sociaal Domein aan verandering onderhevig is, wordt de lesstof continu geactualiseerd. De online leeromgeving is beschikbaar op elke computer, laptop of tablet. Indien u voor of tijdens de opleiding problemen ondervindt met de leeromgeving kunt u contact met ons opnemen via info @kenniscentrumwmo.nl of 085 – 401 83 62.

Investering
Voor de volledige opleiding inclusief studiemateriaal, koffie/thee en lunch betaalt u € 3.095,- excl. BTW. Scholingskosten voor een (toekomstig) beroep zijn fiscaal aftrekbaar. De gemeente kan de Btw verrekenen met haar Btw-compensatiefonds.

Certificering en toetsing
Wanneer u de opleiding volledig heeft doorlopen en de toetsing met goed gevolg aflegt, ontvangt u een certificaat van Kenniscentrum Schuldhulpverlening. De toetsing bestaat uit een praktijkexamen en een multiple choice examen.

Aansluitend aan de opleiding en het examen kunt u ervoor kiezen om deel te nemen aan het het Kiwa examen SHV I, II en III. Tijdens de opleiding krijgt u uitstekende begeleiding tot aan het examen, waardoor het slagingspercentage hoog ligt. De aanvraag voor dit Kiwa examen gaat echter buiten deze opleiding om. Om het verkregen certificaat vanuit Kiwa vervolgens haar geldigheid te laten behouden dient u jaarlijks uw kennis op peil te houden via onze permanente educatie modules. Per jaar dient u minimaal 2 (trainings-)dagen te volgen. Deze trainingen kunt u volgen via Kenniscentrum WMO. Neem hiervoor contact met ons op via 085-4018362.

Met ingang van 1 juni worden onze lessen weer klassikaal gegeven. Met inachtneming van de coronamaatregelen zoals het RIVM dit adviseert: 1,5 meter afstand van elkaar, aanwezigheid van desinfectiemiddel en thuis blijven bij klachten.

Wij doen er alles aan om uw gezondheid te waarborgen.

Inschrijven