Klassikale lessen

op 1,5 meter afstand!

Veelgestelde vragen

Wmo staat voor ‘Wet maatschappelijke ondersteuning’. De Wmo is ingesteld om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Op het moment dat iemand het op eigen kracht niet meer redt en ook niet voldoende heeft aan de ‘gebruikelijke’ hulp van familie en kennissen, en algemene voorzieningen geven geen uitkomst, dan kan in het kader van de Wmo voor een maatvoorziening worden verstrekt. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om huishoudelijke hulp, een traplift of persoonlijk vervoer.

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft tot doel om burgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij (participatiesamenleving). Gemeenten zijn verantwoordelijk voor uitvoering van de Wmo, omdat zij zo goed kunnen aansluiten bij de lokale vragen en mogelijkheden. Dat maakt ook dat de toegang en uitvoering van de Wmo per gemeente kan verschillen. Zo kiezen sommige gemeenten voor een speciaal Wmo-loket waar burgers zich kunnen melden. Andere gemeenten kiezen voor sociale wijkteams waar burgers terecht kunnen met een hulpvraag. Ook kan de invulling van een hulpvraag per gemeente anders zijn. Uitgangspunt is voor alle gemeenten wel dat de inwoner waar nodig ondersteund wordt in het zelfstandig wonen en meedoen in de samenleving.

De Wmo is een relatief nieuwe wet die verschillende eerdere wetten vervangt. De Wmo is in het leven geroepen om:

– te besparen op uitgaven in de zorg
– regelgeving overzichtelijker te maken
– meer gebruik te maken van eigen kracht van inwoners
– gemeenten beter aan te laten sluiten bij de eigen opgaven en mogelijkheden

Uitvoering van de Wmo wordt gefinancierd uit belastinggeld en de eigen bijdragen van inwoners. De overheid beheert dit geld en keert dit geld aan gemeenten uit via het gemeentefonds. Bij de verdeling van het geld wordt vooral gekeken naar de samenstelling van de bevolking in een bepaalde gemeente. Hiervoor zijn verschillende maatstaven, zoals:

 • Aantal inwoners binnen de gemeente
 • Aantal jongeren en ouderen
 • Aantal uitkeringsgerechtigden en bijstandsontvangers
 • Gemiddeld inkomen
 • Groepen minderheden
 • Aantal één- en meerpersoonshuishoudens
 • Oppervlakte van de gemeente

Een onafhankelijk cliëntondersteuner helpt de cliënt, indien gewenst, om zich voor te bereiden op het doen van een aanvraag Wmo. Hij of zij bereidt de cliënt voor op het gesprek of staat de cliënt bij tijdens het gesprek. De mogelijkheid om van een cliëntondersteuner gebruik te maken, wordt aangeboden door de gemeente, om zo vanaf het begin de eigen kracht van de inwoner in te zetten.

Een Wmo consulent handelt namens de gemeente aanvragen af. Op het moment dat iemand het op eigen kracht niet meer redt, over onvoldoende gebruikelijke zorg beschikt, niet voldoende heeft aan hulp van familie en kennissen en algemene voorzieningen geven geen of onvoldoende uitkomst, dan kan in het kader van de Wmo voor een maatvoorziening worden gezorgd. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om huishoudelijke hulp, een traplift of persoonlijk vervoer. De Wmo consulent behandelt de aanvraag en bepaalt welke voorziening moet worden toegekend aan de cliënt.

De Wmo consulent draagt zorg voor de behandeling van Wmo-aanvragen. Hij of zij onderzoekt de aanvraag en beoordeelt de noodzaak voor een voorziening op grond van de Wmo. De volgende taken zijn te onderscheiden:

 1. Voeren van (intake) gesprekken met cliënten.
 2. Het verrichten van onderzoek.
 3. In kaart brengen van de zelfredzaamheid van een cliënt en de hulp vanuit de sociale kring.
 4. Beoordelen van het persoonlijk plan.
 5. Aanvragen en beoordelen van offertes voor voorzieningen.
 6. Opstellen van (her)indicaties, rapportages en beschikkingen.

Als Wmo Consulent werk je voor een gemeente. Je werkt dan binnen een afdeling of binnen een wijk- of gebiedsteam. Dit hangt af van de organisatie van de gemeente.

De meest gevraagde functie-eisen in Wmo consulent vacatures zijn: Kennis van de wet- en regelgeving Wmo en het kunnen toepassen van de kantelingsgedachte van de Wmo. Daarbij is het van belang dat je klantgericht bent en een goed gesprek kunt voeren met de cliënt en andere betrokkenen. Ook wordt ervaring binnen de gemeentelijke organisatie hoog gewaardeerd. Het opdoen van ervaring is daarom ook een goed idee.

Voor de functie van Wmo-consulent wordt over het algemeen ervaring gevraagd in een vergelijkbare rol bij een overheidsinstelling of zorgorganisatie. Daarnaast is vaak een relevante opleiding wenselijk op hbo- of mbo-niveau, bijvoorbeeld:

 • Bewegingsagoog / Sport-en bewegingscoördinator (mbo)
 • Ergotherapie (hbo)
 • Fysiotherapie (hbo)
 • Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie (hbo)
 • Sociaal juridische dienstverlening (SDJ, hbo)
 • Sociaal pedagogische hulpverlening (SPH, hbo)
 • Social Work (hbo)
 • Toegepaste psychologie (hbo)

De Basisopleiding Wmo Consulent 2.0 is een opleiding van Kenniscentrum WMO waarbij je in 3 maanden tijd alle essentiële kennis en vaardigheden ontwikkelt, die je nodig hebt als bekwame, moderne Wmo consulent. Deze opleiding staat bovendien goed aangeschreven bij gemeenten.

Een Wmo consulent is een echte duizendpoot. Als Wmo consulent werk je met mensen en heb je veel verantwoordelijkheden. Het is belangrijk dat je sociaal bent ingesteld en dat je klantgericht bent. Je kunt als Wmo consulent een goed gesprek voeren.

Een Wmo Consulent vervult ook een duidelijke regisseursfunctie. Hij of zij kent de sociale kaart goed en weet de spelers in het Wmo-veld in te zetten. Hij kan de samenwerkingsrelaties onderhouden, besluiten wanneer hij een zorgverlener inschakelt en oordelen over de verstrekte informatie van cliënt en zorgverlener.

Een belangrijke competentie is ook schriftelijk communiceren. Dat gebeurt in de rapportage en de beschikking. Tot slot is het goed om te noemen dat een Wmo consulent functioneert in een team. Samenwerken met collega’s is dus ook heel belangrijk.

Kenniscentrum WMO is een hoog aangeschreven opleider op het gebied van de Wmo. Wij verzorgen de reguliere (of basis) opleiding tot Wmo consulent . Ook detacheert Kenniscentrum WMO consulenten bij gemeenten. Daarnaast verzorgt Kenniscentrum WMO ook Nationale Bijscholingsdagen voor Wmo consulenten en opleidingen op maat bij gemeenten. Neem hier vrijblijvend contact met ons op!

Een Wmo consulent verdient tussen de 2.000 en 3500 euro bruto per maand. Dit is per gemeente verschillend. Uiteraard speelt de regio en de ervaring en opleiding mee bij de bepaling van het salaris. Houd er rekening mee dat alle salarisgegevens schattingen zijn op basis van wat door derden is opgegeven.  Deze cijfers worden met de gebruikers van Kenniscentrum WMO gedeeld uitsluitend ten behoeve van algemene vergelijking. Minimumloon kan per rechtsgebied verschillen en je zult de werkgever moeten raadplegen voor de werkelijke salarisgegevens. Een ervaren Wmo consulent valt in schaal 9 of 10 als je bij een gemeente werkt.

Mensen die gebruik maken van de Wmo krijgen hulp van de gemeente middels algemene voorzieningen, maatwerkvoorzieningen en vervoersvoorzieningen.

Algemene voorzieningen; Algemene voorzieningen zijn voorzieningen die binnen de gehele gemeente beschikbaar worden gesteld voor mensen die dat nodig hebben, zoals:

 • Een boodschappendienst.
 • Een maaltijdservice (bijvoorbeeld tafeltje-dekje).
 • Organiseren van activiteiten, bijvoorbeeld in een ontmoetingsruimte of buurthuis.
 • Maatschappelijke opvang en meldpunten, bijvoorbeeld in het geval van huiselijk geweld.

Nb: Je hoeft geen beroep te doen op de Wmo om gebruik te mogen maken van deze algemene voorzieningen!

Maatwerkvoorzieningen; Maatwerkvoorzieningen zijn voorzieningen en hulpvormen die op de leefsituatie en gezondheid van de persoon zijn afgestemd, zoals:

 • Individuele begeleiding.
 • Huishoudelijke hulp: opruimen en schoonmaken.
 • Aanpassingen in de woning, zoals een traplift
 • Rolstoel
 • Dagbesteding
 • Vervoersvoorzieningen zoals een taxipas of een scootmobiel

Het Wmo-loket of het sociale wijkteam van uw gemeente geeft u informatie over de Wmo. En helpt u bij de aanvraag van voorzieningen uit de Wmo. U kunt bij uw gemeente ook vragen naar de gratis cliëntondersteuning. Zie het stappenplan voor het aanvragen van een voorziening via de Wmo.