De specialist in opleiden

binnen het Sociaal Domein

Veelgestelde vragen

Wmo staat voor ‘Wet maatschappelijke ondersteuning 2015’. De Wmo is een wet ingesteld om ernaar te streven dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Op het moment dat iemand het op eigen kracht niet meer redt en ook niet voldoende heeft aan de ‘gebruikelijke’ hulp van familie en kennissen, wordt de Wmo consulent ingeschakeld en zorgt de Wmo consulent voor een maatvoorziening. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om huishoudelijke hulp, een traplift of persoonlijk vervoer. Het is aan de Wmo consulent om te bepalen welke voorziening moet worden toegekend aan de cliënt.

Als Wmo consulent (ook wel indicatiesteller Wmo genoemd) indiceer je de noodzaak voor een voorziening op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Je draagt zorg voor de behandeling en afhandeling van Wmo-aanvragen. Je onderzoekt de aanvraag op rechtmatigheid en stelt een indicatie ten behoeve van de besluitvorming.

Als Wmo Consulent ben je werkzaam binnen een wijk- of gebiedsteam bij een gemeente of werk je vanuit het gemeentehuis zelf.

Een Wmo consulent is iemand die namens de gemeente zorgaanvragen afhandelt voor individuele wmo voorzieningen. De Wmo is een wet ingesteld om ernaar te streven dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Op het moment dat iemand het op eigen kracht niet meer redt en ook niet voldoende heeft aan de ‘gebruikelijke’ hulp van familie en kennissen, wordt de Wmo consulent ingeschakeld en zorgt de Wmo consulent voor een maatvoorziening. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om huishoudelijke hulp, een traplift of persoonlijk vervoer. Het is aan de Wmo consulent om te bepalen welke voorziening moet worden toegekend aan de aanvrager.

Taken Wmo consulent

 • Inventariseren van de Wmo aanvragen en meldingen.
 • Verrichten van onderzoek.
 • Voeren van (intake) gesprekken met cliënten.
 • In kaart brengen van de zelfredzaamheid van een client en de hulp vanuit de sociale kring.
 • Beoordelen van persoonlijke plannen in het kader van pgb-begeleiding.
 • Aanvragen en beoordelen van offertes voor zorgvoorzieningen.
 • Opstellen van (her)indicaties, rapportages en beschikkingen.

In de meeste Wmo consulent vacatures worden door de werkgever geen specifieke eisen aan de opleiding tot Wmo consulent gesteld. De meest gevraagde functie-eisen in Wmo consulent vacatures zijn: Kennis van de wet- en regelgeving Wmo,  bekend met de Kanteling binnen de Wmo voorzieningen. Deze Wmo onderwerpen zullen tijdens de basisopleiding uitgebreid behandeld worden.

Een Wmo consulent is dus een echte duizendpoot. Als Wmo consulent heb je veel verantwoordelijkheden en werk je met mensen. Het is dus belangrijk dat je sociaal bent ingesteld en dat je klantgericht bent. Dienstverlening bieden die is afgestemd op de doelgroep. Klantgerichte dienstverlening leidt tot een verhoging van de klanttevredenheid. Iemand is klantgericht als je de juist vragen kan stellen, kan overtuigen en empatisch vermogen hebt. Een Wmo Consulent heeft een regisseursfunctie te vervullen. Een regisseur is iemand die de spelers in het Wmo-veld kent, weet waar zij goed in zijn en waarvoor zij kunnen worden ingezet. Een regisseur kan samenwerkingsrelaties onderhouden, besluiten wanneer hij wie waarvoor inschakelt en oordelen over de verstrekte informatie. Met een degelijk overzicht van de lokale sociale kaart is de Wmo-consulent een spin in het web. De Wmo-consulent is in staat kennis toe te passen. Een belangrijke competentie is schriftelijk communiceren. Dat gebeurt in de rapportage en de beschikking waarin het aanbod tot compensatie wordt gemotiveerd. Een goed (juridisch) gemotiveerd besluit gebaseerd op zorgvuldig onderzoek zal standhouden in de rechtsgang. De Wmo-consulent kan daartoe systematisch rapporteren over relevante gegevens, conclusies trekken op basis van de probleemanalyse en die onderbouwen met toepasselijke wet- en regelgeving. Wil je hier meer over weten, kijk dan naar het sociaal bestek op deze website.

Een Wmo consulent verdient tussen de 2.000 en 3500 euro bruto per maand. Houd er rekening mee dat alle salarisgegevens schattingen zijn op basis van wat door derden is opgegeven. Uiteraard speelt de regio en ervaring mee. Deze cijfers worden met de gebruikers van Kenniscentrum WMO gedeeld uitsluitend ten behoeve van algemene vergelijking. Minimumloon kan per rechtsgebied verschillen en je zult de werkgever moeten raadplegen voor de werkelijke salarisgegevens. Een ervaren Wmo consulent valt in schaal 9 of 10 als je bij een gemeente werkt.

In de meeste Wmo consulent vacatures worden door de werkgever niet specifieke eisen aan de opleiding tot Wmo Consulent gesteld. Voor de functie van Wmo-consulent wordt over het algemeen ervaring gevraagd in een vergelijkbare rol bij een overheidsinstelling of zorgorganisatie. Daarnaast is vaak een relevante opleiding wenselijk op hbo- of mbo-niveau, bijvoorbeeld:

 • Bewegingsagoog / Sport-en bewegingscoördinator (mbo)
 • Ergotherapie (hbo)
 • Fysiotherapie (hbo)
 • Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie (hbo)
 • Sociaal juridische dienstverlening (SDJ, hbo)
 • Sociaal pedagogische hulpverlening (SPH, hbo)
 • Social Work (hbo)
 • Toegepaste psychologie (hbo)

Maar ook een omscholing is mogelijk. Hierbij spelen jouw competenties en vaardigheden een grote rol. Zie vraag Wat voor competenties moet een Wmo Consulent hebben? De Basisopleiding Wmo Consulent 2.0 is een opleiding van Kenniscentrum WMO waarbij u in 3 maanden tijd alle essentiële kennis en vaardigheden ontwikkelt, die u nodig heeft als bekwame, moderne Wmo consulent.

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet in het kader van hulp en ondersteuning. Het doel van de wet is om burgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor uitvoering van de Wmo. Hoewel gemeenten zich moeten houden aan de regels in de Wmo, organiseren gemeenten zelf hoe de toegang tot hulp en ondersteuning geschiedt. Dat houdt in dat de toegang en uitvoering van de Wmo per gemeente iets kan verschillen. Zo kiezen sommige gemeenten voor een speciaal Wmo-loket waar burgers zich kunnen melden. Andere gemeenten kiezen voor sociale wijkteams waar burgers terecht kunnen met een hulpvraag.

Bekostiging Wmo
Uitvoering van de Wmo wordt gefinancierd uit belastinggeld en eigen bijdragen. De overheid beheert dit geld en keert dit geld aan de gemeenten uit via een speciaal gemeentefonds. Bij de verdeling van het geld wordt vooral gekeken naar de samenstelling van de bevolking in een bepaalde gemeente. Hiervoor zijn verschillende maatstaven, zoals:

 • Aantal inwoners in de gemeente
 • Aantal jongeren en ouderen
 • Aantal uitkeringsgerechtigden en bijstandsontvangers
 • Gemiddeld inkomen
 • Aantal minderheden
 • Aantal één- en meerpersoonshuishoudens
 • Oppervlakte van de gemeente

Mensen die gebruik maken van de Wmo krijgen hulp van de gemeente middels algemene voorzieningen, maatwerkvoorzieningen en vervoersvoorzieningen.

Algemene voorzieningen; Algemene voorzieningen zijn voorzieningen die binnen de gehele gemeente beschikbaar worden gesteld voor mensen die dat nodig hebben, zoals:

 • Een boodschappendienst.
 • Een maaltijdservice (bijvoorbeeld tafeltje-dekje).
 • Organiseren van activiteiten, bijvoorbeeld in een ontmoetingsruimte of buurthuis.
 • Maatschappelijke opvang en meldpunten, bijvoorbeeld in het geval van huiselijk geweld.

Maatwerkvoorzieningen; Maatwerkvoorzieningen zijn voorzieningen en hulpvormen die op de leefsituatie en gezondheid van de persoon zijn afgestemd, zoals:

 • Individuele begeleiding.
 • Huishoudelijke hulp: opruimen en schoonmaken.
 • Aanbouw van de woning.
 • Aanpassingen in de woning, zoals een traplift, verbreding van deuren of het wegnemen van obstakels in de woning.
 • Toilet- en badkamer voorzieningen.
 • Antislip douche en een speciale douchezit.
 • Dagbesteding.
 • Personenalarmering

Vervoersvoorzieningen; Vervoersvoorzieningen worden verstrekt zodat burgers weer in staat worden gesteld om zich te verplaatsen en zo kunnen deelnemen aan de samenleving. Je kunt dan denken aan:

 • Wmo-vervoer per regiotaxi of rolstoeltaxi.
 • Aanpassing van de auto.
 • Een scootmobiel.
 • Een rolstoel.
 • Auto in bruikleen.
 • Vergoeding voor vervoer (per eigen auto).

Hiertoe behoren ook zaken die indirect te maken hebben met de vervoersvoorziening, zoals:

 • Vergoeding voor bepaalde verzekeringen en onderhoud.
 • Medische begeleiding bij vervoer (indien noodzakelijk).
 • Oplaadkosten voor een elektrisch vervoersmiddel.
 • Een parkeerfaciliteit.
 • Een parkeerkaart voor gehandicapten.

Het Wmo-loket of het sociale wijkteam van uw gemeente geeft u informatie over de Wmo. En helpt u bij de aanvraag van voorzieningen uit de Wmo. U kunt bij uw gemeente ook vragen naar de gratis cliëntondersteuning. Zie het stappenplan voor het aanvragen van een voorziening via de Wmo.

De Wmo is bedoeld voor iedereen die thuis ondersteuning nodig heeft, zodat ze zelfredzaam blijven. De Wmo is er ook voor mensen die hulp nodig hebben om mee te doen (te participeren) in de samenleving. Heb je hulp nodig bij het aanvragen van hulp via de Wmo? Dan kun je via de gemeente een onafhankelijke cliëntondersteuner inschakelen. Deze persoon helpt je gratis met informatie en geeft advies bij het regelen van hulp en ondersteuning. Kortom, de cliëntondersteuner komt op voor je rechten en kan je helpen bij het voorbereiden van het gesprek met de gemeente.